Tysk Jaktterrier Klubb

Avelskriterier

För att en hund ska bli avelsgodkänd behöver följande genomföras:

 • Anlagsprov för tysk jaktterrier
 • Grytjaktprov eller vildsvinsprov, i hägn eller på frilevande vildsvin
 • Officiell utställning

För att valpkull ska kunna rekommenderas och därmed förmedlas av TJTK måste avelsdjuren ha minst en grytmerit, som grytmerit räknas godkänt GA-prov, 1:a eller 2:a pris på grytjaktprov eller motsvarande merit från annat land. Dessutom måste avelsdjuren uppfylla följande grundkrav:

Grundkrav

Anlagsprov skog eller fält för tysk jaktterrier med omdömet ”Utmärkt” eller ”Mycket Bra” samt betyget 3 på vatten, Skall på löpa (fältprov) respektive Skalldrivning (skogprov).

Samt endera av följande, gällande vildsvinsprov och grytjaktprov:

Vildsvinsprov: Omdöme ”Utmärkt” eller ”Mycket bra” vid vildsvinsprov i hägn eller Godkänt vildsvinsprov på frilevande vildsvin i Sverige. (Eller, enligt internationella federationen för tysk jaktterrier, jämförbart prov i annat land.)

Alternativt

Grytjaktprov: 1:a eller 2:a pris på grytjaktprov.

Tandstatus: 42 tänder, undantaget de fall då en eller båda M3:or saknas. Korrekt bett.

Exteriör: Lägst kvalitetsklass good, minst juniorklass. Storlek enligt rasstandard.

Krav på hälsa

Primär Linsluxation, PLL-status: Hund ska före parning ha känd status med resultat N/N alt N/m. En hund med status N/m kan endast paras med annan hund med status N/N.

I dag PLL-testas alla presumtiva föräldradjur som ej är avkomma efter hereditärt fria avelsdjur. Dvs valpar efter parningar som följer TJTKs avelskriterier, kan inte drabbas av primär linsluxation.

Epilepsi: Följande hundar uppfyller inte Tysk Jaktterrier Klubbs avelskriterier:

 • Hund som själv har epilepsi-liknande anfall
 • Hund som lämnat avkomma med epilepsi-liknande anfall
 • Hund vars ena eller båda föräldrar haft epilepsi-liknande anfall
 • Kullsyskon till hund med epilepsi-liknande anfall

För att en hund ska anses ha haft epilepsi-liknande anfall krävs ett veterinärintyg.

Myopati: Endast hundar utan anlag för myopati får användas i avel fr.o.m. 2019-03-17. Hundar måste vara individtestade eller dokumenterat fria från anlaget genom dokumenterat fria föräldrar.

Avelsutvärdering efter flera kullar samt tillägg om importer

Avelshanar som överskrider 15 avkommor hamnar på en så kallad väntelista, för att främja utvärdering av aveln. Väntelistan kan en hane tidigast lämna i samband med att en avkomma uppnår två års ålder och är godkänd på TJTKs anlagsprov.

Max antal avkommor: Det finns en övre gräns för hur många avkommor en hane får lämna, se Täckhundslistan – det skiftar mellan år. En hanhund får dock max ha tre kullar per år.

Tillägg gällande hundar som importerats/tilldelats avelsspärr efter 2018-04-01

Följande hundar uppfyller inte Tysk Jaktterrier Klubbs avelskriterier:

 • Hundar som importerats och därmed registrerats i Sverige efter 2018-04-01 som tilldelats avelsspärr vid arbetsprov eller exteriörbedömning inom internationella förbundet för tysk jaktterrier.
 • Svenskregistrerad hund som tilldelats avelsspärr efter 2018-04-01 vid arbetsprov eller exteriörbedömning inom internationella förbundet för tysk jaktterrier.
 • Hundar vilka är enkla anlagsbärare för ögonsjukdomen linsluxation och importerats till Sverige efter 2018-04-01.

Parning av svensk tik med utländsk hane

Avelskriterierna ovan gäller även vid parning utanför Sverige. Men innan parning äger rum ska ett så kallat Deckschein (fritt översatt: parningsgodkännande) utfärdas. Detta för att avelsråden i aktuella länder ska ge sitt godkännande. Kontakta avelsrådet för mer information.

Det är av stor vikt att föräldradjurens meriter presenteras i samband med valpförmedlingen.

Meriter utöver de som finns registrerade hos SKK ska kunna styrkas för att publiceras under valpförmedling. Skicka kopior på samtliga originalhandlingar för åberopade meriter/resultat till valpförmedlaren.

Tandintyg

Tandförluster och bettförändringar är mycket vanliga på en grythundsras, både vid träning och praktisk jakt. Ett tandintyg på din hund fungerar som ”kvitto” vid jaktprov i framtiden. Du kan/bör ordna ett intyg så snart hunden har fått sina permanenta tänder vid ca 6 mån. ålder. TJTKs eget tandintyg kan du beställa hos kassören.

Gratis medlemskap till köpare av valpar från avelsgodkända kullar

Tysk Jaktterrier Klubb bjuder på 1 års medlemskap för alla valpköpare som köper en valp efter parningar som uppfyller klubbens avelskriterier. Mer information finns under ”Medlemskap”.

Sjukdomar & DNA-prov

DNA-tester

Tysk Jaktterrier Klubb kan i samarbete med TG-Verlag erbjuda blodprovstagning och registrering av DNA-test avseende PLL (primär linsluxation) och myopati.

Kontakta alltid undertecknad inför ett DNA-test för mer information!

Kostnaden för DNA-test, arkivering av blodprov samt registrering av provresultat är 600 kr per hund och prov och betalas till klubbens PlusGiro 197174-6. Veterinärkostnaden betalas direkt till veterinären av hundägaren.

Efter genomförd provtagning måste en lista med de provade hundarna skickas via e-post till undertecknad.

Enligt TJTKs avelsrekommendationer ska samtliga avelsdjur vara testade avseende PLL och myopati eller vara avkomma efter testade avelsdjur.

OBS! Tänk på att ta proven i god tid inför en ev. parning, det kan ta upp till två månader att få provsvaren.

Johan Helmersson

avelsrad@tjtk.se

Myopati

Myopati är en ärftlig muskelsjukdom som upptäcktes hos tysk jaktterrier i Tyskland 2017. Sjukdomen yttrar sig huvudsakligen som muskelsvaghet vid mer eller mindre kraftig ansträngning, som t.ex. vid jakt. Berörda hundar börjar röra sig okoordinerat, ofta i kombination med muskelryckningar, blir ibland liggande och behöver flera dagar för att återhämta sig. Hos tysk jaktterrier har sjukdomen autosomal recessiv nedärvning, vilket innebär att båda föräldradjuren måste vara anlagsbärare för att sjukdomen ska föras vidare.

För att försöka kartlägga spridningen av myopati i Sverige har styrelsen under början av 2019 låtit testa ett antal hundar som har använts flitigt i avel. Dessutom har ett antal hundägare valt att testa sina hundar på egen bekostnad. Samtliga provresultat sammanställs i en lista som regelbundet uppdateras.

Om du skulle vilja testa om din egen hund är anlagsbärare för myopati, kontakta avelsrådet för rådgivning och mer information.

Epilepsi

Epilepsi är en vanlig sjukdom hos hundar och förekommer sannolikt i de flesta raser. Emellertid varierar frekvensen sjuka hundar mellan olika raser och även mellan olika linjer inom samma ras, varför man anser att sjukdomen åtminstone delvis orsakas av ärftliga faktorer. Inom federationen för tysk jaktterrier är den totala förekomsten av epilepsi att anse som låg. Avelsrådet har genom rapporter från hundägare genom åren gjorts uppmärksam på ett antal fall i Sverige av epilepsi eller epilepsilikande anfall hos tysk jaktterrier (se lista med hundar med intygad epilepsi som har meddelats till avelsrådet).

Vid årsmötet 2018 antogs en proposition från styrelsen som syftade till att uppnå två huvudsakliga förbättringar för framtida avelsarbete.

i. Få en samlad statistik över individer inom rasen drabbade av epilepsi eller epilepsilikande anfall.
ii. Begränsa spridningen av gener från drabbade hundar.

Vid begränsning av hundar som används i avel ska avelsbasens totala storlek samt möjligheten att upprätthålla en långsiktig och acceptabel genetisk spridning beaktas. Styrelsen har med bakgrund av detta samt genom att titta på hur andra specialklubbar hanterat frågan ställt sig bakom avelsrådets rekommendation att ändra avelskriterierna och anpassa valphänvisning och avelsrekommendationer enligt nedan.

 • Hund som själv har epilepsi* skall ej användas i avel.
 • Hund som lämnat avkomma med epilepsi* skall ej användas i avel.
 • Hund vars ena eller båda föräldrar haft epilepsi* skall ej användas i avel.

Av dessa hundar är med stor sannolikhet 100 % anlagsbärare

 • Kullsyskon till hund med epilepsi* skall ej användas i avel.

Av dessa hundar är med stor sannolikhet 75 % anlagsbärare

*Avser hund som har epilepsi eller epilepsiliknande anfall som intygats av veterinär