Epilepsi är en vanlig sjukdom hos hundar och förekommer sannolikt i de flesta raser. Emellertid varierar frekvensen sjuka hundar mellan olika raser och även mellan olika linjer inom samma ras, varför man anser att sjukdomen åtminstone delvis orsakas av ärftliga faktorer. Inom federationen för tysk jaktterrier är den totala förekomsten av epilepsi att anse som låg. Avelsrådet har genom rapporter från hundägare genom åren gjorts uppmärksam på ett antal fall i Sverige av epilepsi eller epilepsilikande anfall hos tysk jaktterrier (se lista med hundar med intygad epilepsi som har meddelats till avelsrådet).

Vid årsmötet 2018 antogs en proposition från styrelsen som syftade till att uppnå två huvudsakliga förbättringar för framtida avelsarbete.

i. Få en samlad statistik över individer inom rasen drabbade av epilepsi eller epilepsilikande anfall.
ii. Begränsa spridningen av gener från drabbade hundar.

Vid begränsning av hundar som används i avel ska avelsbasens totala storlek samt möjligheten att upprätthålla en långsiktig och acceptabel genetisk spridning beaktas. Styrelsen har med bakgrund av detta samt genom att titta på hur andra specialklubbar hanterat frågan ställt sig bakom avelsrådets rekommendation att ändra avelskriterierna och anpassa valphänvisning och avelsrekommendationer enligt nedan.

  • Hund som själv har epilepsi* skall ej användas i avel.
  • Hund som lämnat avkomma med epilepsi* skall ej användas i avel.
  • Hund vars ena eller båda föräldrar haft epilepsi* skall ej användas i avel.

Av dessa hundar är med stor sannolikhet 100 % anlagsbärare

  • Kullsyskon till hund med epilepsi* skall ej användas i avel.

Av dessa hundar är med stor sannolikhet 75 % anlagsbärare

*Avser hund som har epilepsi eller epilepsiliknande anfall som intygats av veterinär

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250

Tack till sponsorerna för internationella provet