Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

Med anledning av den pågående diskussionen gällande grytprovsverksamheten vill styrelsen klargöra sin ståndpunkt. Det följande är ett utdrag ur ett brev som skickades till SKK:s jakthundskommitté 12 augusti 2019:

Försöksverksamhet med mekaniserade provdjur

Vi har nåtts av informationen att det pågår någon form av utvärdering huruvida det vid framtida prov och träning av grythundar i Sverige ska nyttjas mekaniserade attrapper.

Frånsett att vi inte tillfrågats eller på annat sätt fått tillfälle att yttra oss innan detta har påbörjats ser vi det som uteslutet att en specialklubb utan koordinering med övriga berörda specialklubbar eller på uppdrag av SKK:s jakthundskommitté påbörjar dylika projekt. Dessutom, i läget som nu råder med regeringens genomlysning av nämnda provform, är det synnerligen olämpligt att föregripa utredningen.

Vi ser att JHK agerar och säkerställer att försöksverksamheten omedelbart upphör i väntan på en koordinerad process med samtliga berörda ingående parter. Vi ser även att JHK är den naturliga processägaren i detta.

Tillgänglighet till provgryt i dagsläget

Vi har blivit ombedda att yttra oss kring en fråga om dispens för att starta på grytjaktprov utan föregående prövning i provgryt. Vi ser detta som en funktion av frågeställarens uppfattning om minskande tillgång till prov/träningsanläggningar. Vi ser inte att det skett något som motiverar dispens från nu gällande regler i det korta perspektivet. Frågan kan bero till nästa regelrevision och en långsiktig återuppbyggnad av kvalitativa anläggningar påbörjas i stället.

Regeringens utredning

Vi tror oss se en oroande tendens i ovanstående punkter. Avsaknad av dialog mellan klubbar, bristen på långsiktiga mål samt inslag av personliga låsningar med prestigens prägel. Inget av detta verkar för att vi på ett bra sätt bemöter kommande utredning. Samt hur vi med utredningens slutgiltiga yttrande i handen, via tre specialklubbar kommunicerar vad som hände och varför till våra medlemmar. Återigen ser vi att JHK tar en tydlig och självklar roll som ledare i kommande arbete. Där vi ser oss kunna bidra samt har stort intresse av insyn.

Styrelsen i Tysk Jaktterrier Klubb